01 lis 2016

Dowód księgowy

Dowód księgowy
Dowodem księgowym jest dokument sporządzony w sposób prawidłowy odzwierciedlający daną operację gospodarczą, która ma wpływ na składniki bilansu przedsiębiorstwa. Operacją gospodarczą jest m. in. przelew z banku, zakup towarów, otrzymanie zapłaty od dostawcy. Dowód księgowy jest podstawą do zapisu w księgach rachunkowych.

 

Rodzajami dowodów księgowych będą m. in.:

dowody zewnętrzne obce, a więc dokumenty, które zostały otrzymane od zewnętrznych kontrahentów – faktury, faktury korygujące, rachunki, dokumentacja przelewów, wyciągi bankowe;

dowody zewnętrzne własne, a więc dokumenty, które zostały wystawione przez przedsiębiorcę czy zostały przekazane w oryginale danemu kontrahentowi;

dowody wewnętrzne, które dokumentują operacje wewnętrzne przedsiębiorcy – dokumenty obrotu kasowego, magazynowego, rachunek rozliczenia umowy o działo czy umowy zlecenia.

Do dowodów księgowych zaliczamy: faktury, faktury VAT RR, dokumenty celne, rachunki, dokumenty określające bądź zmniejszenie, bądź zwiększenie kosztów uzyskania przychodów.

 

Dowodami księgowymi są także:

dzienne zestawienia dowodów sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;

noty księgowe, dowody przesunięć;

dowody opłat bankowych oraz pocztowych czy inne dowody opłat, które są dokonywane na podstawie książeczek opłat.

Każdy dowód księgowy powinien zawierać określone elementy, odpowiednią treść oraz formę, być kompletny oraz bez błędów rachunkowych. W szczególności powinien zawierać:

wskazanie rodzaju dowodu,

numer identyfikacyjny dowodu,

opis operacji wraz z ich wartością,

datę operacji,

podpis wystawcy i osoby, której wydano, czy od której przyjęto składniki aktywów,

sprawdzenie i zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.

 

 

Share
This