Rachunek zysków i strat stanowi zestawienie ogółu przychodów i zysków nadzwyczajnych, które zostały uzyskane przez przedsiębiorstwo wraz z poniesionymi kosztami ich uzyskania, a następnie skorygowane o wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Rachunek może być sporządzony zarówno jako kalkulacyjny rachunek zysków i strat bądź też jako porównawczy rachunek zysków i strat.

Porównawczy rachunek zysków i strat przedstawia koszty w układzie rodzajowym, wyodrębniając podstawowe pozycje kosztów materialnych tj. amortyzację, usługi obce, zużycie materiałów i energii oraz kosztów osobowych tj. świadczeń pracowniczych, wynagrodzenia brutto. Dodatkowo w porównawczym rachunku zysków i strat wykazuje się podatki, które są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jak chociażby podatek od nieruchomości oraz pozostałe koszty – ubezpieczenia majątkowe. W rachunku ujmowana jest całość kosztów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym.

 

W przypadku, gdy nie zostaną sprzedane wszystkie wytworzone w danym okresie produkty bądź też gdy sprzedaż przekracza produkcję z danego okresu, wówczas dokonywana jest korekty wyniku poprzez wprowadzenie do rachunku pozycji – zmiana stanu produktów.

 

W wersji kalkulacyjnej nie wykazuje się pełnych kosztów działalności operacyjnej tylko koszty, które są związane ze sprzedanymi towarami, produktami oraz usługami. Koszty dzielone są na koszty wytworzenia sprzedanych produktów, koszty ogólnego zarządu oraz koszty sprzedaży.

 

Kalkulacyjny rachunek zysków i strat jw porównaniu z porównawczym rachunkiem jest o wiele prostszy oraz jednocześnie umożliwia identyfikację głównych źródeł kosztów. Rachunek jest dużo lepiej powiązany z procesami gospodarczymi realizowanymi przez przedsiębiorstwo oraz stwarza lepsze podstawy do oceny poziomu kosztów i wyszczególniania ewentualnych źródeł ich obniżki.

Share
This