Zasada równości została zagwarantowana w Konstytucji RP w art. 32, który stanowi, że wszyscy wobec prawa są równi. Każdy ma prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt też nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny w życiu politycznym, gospodarczym czy społecznym.

Zasada równości obowiązuję również wobec przedsiębiorców. Przedsiębiorca jest przecież osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Każdemu przedsiębiorcy niezależnie od tego czy to państwowemu czy prywatnemu przysługują takie same prawa. Na każdym przedsiębiorcy spoczywają również określona obowiązki.

 

Zasada równości wyraża się z różnych sferach m.in.: sferze podejmowania działalności gospodarczej. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi w art. 6, iż podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego i przysługuje na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

 

Zasada równości ma również swoje odzwierciedlenie w równości ponoszenia ciężarów podatkowych. Podatki mają charakter powszechny i każdy przedsiębiorca, jeśli tylko spełnia warunki powstania zobowiązania podatkowego ma obowiązek ich uiszczania.

 

Równość przedsiębiorców to również równy dostęp do rynku. Zakazane są praktyki, które ograniczają konkurencję czy koncentracje, które wywołują bądź mogą wywołać skutki na terytorium RP.

 

Zasadą równości objęte są także osoby zagraniczne, na zasadach przewidzianych ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Share
This