Finansowanie działalności przedsiębiorstwa może odbywać się ze środków pochodzący ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych. Źródłem finansowania wewnętrznym jest zysk netto, który stanowi nadwyżkę ekonomiczną, uzyskaną w wyniku sprzedaży dóbr po cenie wyższej od poniesionych kosztów, związanych z uch wytworzeniem. Do zewnętrznych źródeł finansowania zlicza się natomiast:

kapitały podstawowe,

kredyty i pożyczki,

leasing

zobowiązania związane z bieżąca działalnością – kredyt kupiecki.

 

Kapitał podstawowy to głównie wkłady właścicieli do finansowania majątku przedsiębiorstwa, dostarczone w momencie powstawania danej działalności gospodarczej. Kapitał jest wnoszony bądź w formie pieniężnej lub też rzeczowej. Podobnym źródłem finansowania będzie podwyższenie kapitału, w trakcie funkcjonowania już działalności gospodarczej.

 

Udzielone kredyty wiążą się w późniejszym okresie z koniecznością zwrotu kredytu w wyznaczonym okresie wraz z odsetkami, które stanowią cenę kredytu. Przedsiębiorca może z korzystać z kredytu na różne cele. Może być udzielany kredyt inwestycyjny, obrotowy czy płatniczy. Pożyczki w przeciwieństwie do kredytów nie są udzielane przez banki a inne podmioty, zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

 

Leasing zakłada możliwość korzystania z określonych składników majątkowych za zgodę właściciela w zamian za wyznaczone opłaty okresowe. Opłaty mogą obejmować tylko odpłatność za użytkowanie przy leasingu operacyjnym lub również spłatę określonej części wartości przedmiotu leasingowego wraz z odsetkami – leasing finansowy.

 

Źródłem finansowania są również zobowiązania związane z bieżącą działalnością, mają one charakter odroczonych w czasie płatności. Stanowią one nieodpłatne źródło finansowania do momentu, gdy nie zostanie przekroczony umówiony bądź też ustawowy termin płatności.

Share
This