Wstępnym badaniom lekarskim, podlegają osoby, które są przyjmowane do pracy, jak również pracownicy młodociani, którzy są przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe warunki.