Wstępnym badaniom lekarskim, podlegają osoby, które są przyjmowane do pracy, jak również pracownicy młodociani, którzy są przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe warunki.

 

W przypadku, gdy dana osoba jest ponownie przyjmowana do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko bądź też na stanowisko o takich samych warunkach pracy w przeciągu 30 dni od rozwiązania/wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy z tym samym pracodawcą, nie ma konieczności przeprowadzania wstępnych badań lekarskich.

 

Nie ma również obowiązku przeprowadzania wstępnych badań lekarskich również wtedy, gdy dana osoba jest przyjmowana do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu/ wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy i przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Pracodawca musi jednak uznać, że warunki odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

 

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Może również podlegać kontrolnym badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, jeżeli niezdolność pracownika do pracy spowodowana chorobą trwa dłużej niż 30 dni. Okresowe oraz kontrolne badania lekarskie powinny być przeprowadzane w miarę możliwości w godzinach pracy.

 

Obowiązuje zakaz dopuszczania przez pracodawcę do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz w warunkach pracy, jakie zostały opisane w skierowaniu na badania lekarskie.

 

Koszty badań ponoszone są przez pracodawcę. Pracodawca ponosi również inne koszty związane z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami, niezbędne ze względu na warunki pracy.

 

Share
This