Sytuacja finansowa przedsiębiorstw oceniana jest m.in. na podstawie jej efektywności oraz wypłacalności. Efektywność określana jest jako relacja między otrzymanymi efektami a poniesionymi z tego tytułu nakładami. Przedsiębiorstwo ma na celu wytworzenie wyższej wartości od poniesionego nakładu. Podejmowane się określone działania w sferze technik wytwarzania,

produkcji czy organizacji, które mają na celu wzrost efektywności ekonomicznej. Wszelkie zmiany, które są wprowadzane w produkcji czy organizacji muszą przyczyniać się do lepszego dostosowania się do potrzeb rynkowych. Koszty związane z wdrożeniem nowych rozwiązań będą uzasadnione, jeśli spodziewane korzyści będą je przewyższały.

 

Ocena działalności gospodarczej pod kątem efektywności prowadzona jest z punktu widzenia krótkiego, a także długiego horyzontu czasowego. W krótkich przedziałach czasowych oceniana jest głównie efektywność działalności bieżącej zwana również operacyjną. Natomiast efektywność działalności rozwojowej ocenia się w perspektywie długiego okresu. Rozwój przedsiębiorstwa wiąże się z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Efekty tych rozwiązań są widoczne dopiero po określonym czasie oraz występują przez kilka następnych lat. Dlatego należy pamiętać, iż ocena przedsiębiorczości oraz innowacyjności wymaga dłuższego okresu. Okres wprowadzania innowacyjnych rozwiązań trwa bardzo często dłużej niż jeden rok.

 

Kolejnym bardzo ważnym aspektem oceny sytuacji finansowej jest jego wypłacalność, a więc zdolność do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań. Przedsiębiorstwa mimo wysokiej efektywności prowadzonej działalności gospodarczej może utracić wypłacalność. Zdolność do regulowania w sposób terminowy zobowiązań jest ważna na każdym etapie funkcjonowania określonej działalności gospodarczej, zarówno w długim, jak i krótkim okresie.

Share
This