Sytuacja finansowa przedsiębiorstw oceniana jest m.in. na podstawie jej efektywności oraz wypłacalności. Efektywność określana jest jako relacja między otrzymanymi efektami a poniesionymi z tego tytułu nakładami. Przedsiębiorstwo ma na celu wytworzenie wyższej wartości od poniesionego nakładu. Podejmowane się określone działania w sferze technik wytwarzania,

Powstanie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i tworzy ją jedna lub więcej osób. Podlega ona regulacjom zawartym w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Umowa spółki wymaga formy aktu notarialnego, co powoduje zwiększenie kosztów rozpoczęcia spółki. Powstanie spółki z o. o. wiąże się również z koniecznością powołania zarządu oraz ustanowienia rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej. To zarząd zgłasza spółkę do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

inansowanie działalności przedsiębiorstwa może odbywać się ze środków pochodzący ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych. Źródłem finansowania wewnętrznym jest zysk netto, który stanowi nadwyżkę ekonomiczną, uzyskaną w wyniku sprzedaży dóbr po cenie wyższej od poniesionych kosztów, związanych z uch wytworzeniem. Do zewnętrznych źródeł finansowania zlicza się natomiast:

Uzyskiwanie dochodów wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych ciężarów podatkowych niezależnie od tego w jakim kraju dany dochód zostanie uzyskany. W pewnych wypadkach konieczne jest ustalenie miejsca opodatkowania, a także określenia, czy dana osoba będzie podlegać ograniczonemu, czy też nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

01 lis 2016

Dowód księgowy

Dowodem księgowym jest dokument sporządzony w sposób prawidłowy odzwierciedlający daną operację gospodarczą, która ma wpływ na składniki bilansu przedsiębiorstwa. Operacją gospodarczą jest m. in. przelew z banku, zakup towarów, otrzymanie zapłaty od dostawcy. Dowód księgowy jest podstawą do zapisu w księgach rachunkowych.