Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa szereg zwolnień od podatku dochodowego PIT. Zwolnienia mają charakter zarówno zwolnień podmiotowych jak i przedmiotowych.

 

Zwolnieniu podlegają określone dochody, ich wykaz znajduje się w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym. Katalog zwolnień przedmiotowych można ująć w kilka grup:

zwolnienia o charakterze socjalnym, np. dochody z tytułu świadczeń rodzinnych, które zostały wpłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych,

zwolnienia o charakterze odszkodowawczym i z tytułu ubezpieczeń gospodarczych np. dochody związane z otrzymaniem odszkodowania, zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do ustaw,

zwolnienia niektórych przychodów związanych z pracą np. dochody związane z ekwiwalentem pieniężnym za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność,

zwolnienia niektórych przychodów związanych ze sprzedażą np. przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości bądź części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (z wyłączeniem przychodu ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny),

zwolnienia niektórych przychodów rencistów i emerytów, np. dochody z tytułu renty przyznanej na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

zwolnienia związane z dietami np. dochody z tytułu diety, kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości 2280 zł,

zwolnienia niektórych przychodów z kapitałów i praw majątkowych,

zwolnienia niektórych przychodów z działalności gospodarczej,

zwolnienia niektórych dochodów osiąganych za granicą.

Share
This