Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy do ewidencjonowania przychodów oraz kosztów podatnika w celach podatku dochodowego. Księga Przychodów i Rozchodów prowadzona jest przez podmioty, które spełniają jednocześnie dwa warunki:

  1. są opodatkowane na zasadach ogólnych bądź też liniowo;
  2. ich przychody ze sprzedaży za poprzedni rok nie przekraczały równowartości w złotych 1,2 mln euro.

Kpir zawiera informacje dotyczące:

  • wszelkiego rodzaju przychodów;
  • zakupów towarów zarówno handlowych jak i materiałów podstawowych;
  • kosztów ubocznych związanych z zakupami towarów;
  • wydatki związane z prowadzeniem działalności; w formie gotówkowej oraz naturze (wynagrodzenia).

Szczegółowe kwestie dotyczące prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podmiot prowadzący księgę musi ją zbroszurować oraz kolejno ponumerować jej karty. Zarówno księga jak i dowody księgowe, na podstawie których dokonywane są zapisy muszą się znajdować na stałe w miejscu wykonywania działalność gospodarczej bądź też miejscu, które wskaże podatnik jako siedziba. W przypadku gdy prowadzenie księgi zostało polecone biuru rachunkowego księga znajduje się w miejscu wskazanym przez podatnika.

Księgę Przychodów i Rozchodów zakłada się na dzień 1 stycznia dla każdego roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu roku zakłada się ją na dzień rozpoczęcia działalności. Zapisy dokonywane są w języku polskim i w walucie polskiej, w staranny, czytelny oraz trwały sposób. Księga powinna być prowadzona:

  • rzetelnie, odzwierciedlając stan rzeczywisty,
  • niewadliwie – zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz objaśnieniami do wzoru księgi.
Share
This