Wymiar urlopu na pełny etat
Wymiar przysługującego urlopu zależny jest od okresu zatrudnienia pracownika. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony był na okres krótszy niż 10 lat, urlop wypoczynkowy wynosi 20 dni. Wydłużony urlop do 26 dni przysługuje mu w sytuacji, gdy zatrudniony jest co najmniej 10 lat. Do okresu zatrudnienia wlicza się nie tylko okres pracy, ale również okres jaki przysługuje z tytułu ukończenia szkoły.

Prawo do urlopu wypoczynkowego
Pracownikowi przysługuje prawo do wypoczynku, które jest zagwarantowane m .in. przepisami o urlopach wypoczynkowych. Kodeks pracy precyzuje, iż pracownikowi przyznawane jest prawo do urlopu wypoczynkowego, który jest coroczny, nieprzerwany i płatny. Pracownik w żadnym przypadku nie może zrzec się prawa do posiadanego urlopu.

Urlop wypoczynkowy jest urlopem płatnym, pracownikowi przysługuje więc za czas urlopu wynagrodzenie, które w przepisach prawnych określane jest jako wynagrodzenie urlopowe. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia pracownikowi w wysokości, jakiej by otrzymał, gdyby w tym okresie normalnie pracował.

24 Mar 2016

Urlop macierzyński

Pracownicy w związku z urodzeniem dziecka przepisy prawne przyznają określone uprawnienia. Jednym z nich jest prawo do urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

22 Mar 2016

Urlop wychowawczy

Pracownikowi przysługuję również prawo do urlopu wychowawczego. Urlop jest jednak udzielany tylko w celu sprawowania osobistej opieki na dzieckiem pracownikowi, który jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.  Określając sześciomiesięczny okres zatrudnienia bierze się pod uwagę poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop jest udzielany w wymiarze do 36 miesięcy, na okres jednak nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy będące rozporządzeniem wykonawczym art. 2982 do kodeksu pracy określa obowiązek pracodawcy do zwolnienia pracownika od pracy w związku z szczególnie ważnymi wydarzeniami w życiu pracownika. Do takich wydarzeń będą należeć:

08 Sty 2016

Odwołanie z urlopu

Co do zasady urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Ten termin jest jest jednak wiążący, może się tak zdarzyć, że sam pracownik wystąpi z wnioskiem o przesunięcie terminu urlopu z ważnych przyczyn bądź też przesunięcie terminu urlopu nastąpi z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, zwłaszcza, gdy nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w ciągłości pracy. Sporządzenie planu urlopu, nie stanowi gwarancji skorzystania z niego w wyznaczonym terminie.

23 Gru 2015

Urlop rodzicielski

Od stycznia 2016 roku obowiązują dwa rodzaje urlopów w związku z narodzinami dziecka: urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Urlop  macierzyński wynosi odpowiednio: