22 mar 2016

Urlop wychowawczy

Pracownikowi przysługuję również prawo do urlopu wychowawczego. Urlop jest jednak udzielany tylko w celu sprawowania osobistej opieki na dzieckiem pracownikowi, który jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.  Określając sześciomiesięczny okres zatrudnienia bierze się pod uwagę poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop jest udzielany w wymiarze do 36 miesięcy, na okres jednak nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 rok życia.

W przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika może być udzielony „dodatkowy” urlop wychowawczy. Wymiar urlopu wynosi do 36 miesięcy i jest on niezależny  od „zwykłego” urlopu wychowawczego. Urlop jest jednak udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Urlop wychowawczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom bądź opiekunom dziecka. Każdemu z rodziców, opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu wychowawczego i „dodatkowego” urlopu wychowawczego. Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice, opiekunowie dziecka, łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może jednak przekraczać wymiaru urlopu wychowawczego.

 

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, który jest składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracownik do wniosku musi dołączyć dodatkowo określone przepisami dokumenty. Pracodawca jest związany wnioskiem pracownika i ma obowiązek uwzględnienia go. Pracownikowi przysługuje prawo do wycofania wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przez rozpoczęciem urlopu wychowawczego.

Share
This