Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej określa w art. 5 pkt 5 pojęcie działalności regulowanej. Działalność regulowana jest taką działalnością gospodarczą, której wykonywanie obwarowane jest spełnieniem szczególnych warunków określonych w przepisach prawnych.

 

Działalność regulowana jest kolejnym ze sposobów reglamentacji działalności gospodarczej obok zezwolenia i koncesji. Jest jednak ona dużo mniej uciążliwa, gdyż nakłada nie tak restrykcyjne ograniczenia i obowiązki na przedsiębiorcę. Szczegółowe kwestie dotyczące działalności regulowanej reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 64-74.

 

Działalność regulowana wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru. Wpis następuje po złożeniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy, że spełnia on wszystkie warunki niezbędne do wykonywania danej działalności gospodarczej. Organ rejestrowy dokonuje wpisu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Przysługuje również mu prawo do skontrolowania czy rzeczywiście przedsiębiorca spełnia wymagane warunki. Wpis wiąże się z koniecznością uiszczenie określonej opłaty skarbowej.

 

Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych w rejestrze, wystarczy zwrócić się organu, który prowadzi rejestr. Dla każdego przedsiębiorcy w rejestrze prowadzone są też oddzielne akta rejestrowe.

 

Działalnością regulowaną będą objęte m. in.

archiwa w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej oraz płacowej pracowników,

obrót oraz konfekcjonowanie środkami ochrony roślin,

wyrób i rozlewanie wyrobów winiarskich, spirytusowych, określone w ustawie czynności związane z odwadnianiem alkoholu etylowego.

usługi detektywistyczne,

organizowanie wyścigów konnych.

Share
This