Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń
Przedsiębiorca, który podlega wpisowi do CEIDG czy też jest wspólnikiem spółki osobowej – jawnej, komandytowej czy partnerskiej, jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. To samo tyczy się wspólnika jednoosobowej spółki z o. o. Płatnikiem składek jest podmiot, który jest odpowiedzialny za obliczanie składek a następnie ich odprowadzanie do ZUS. Zaś ubezpieczonym osoba na rzecz której odprowadzane są składki.