Zasada równości została zagwarantowana w Konstytucji RP w art. 32, który stanowi, że wszyscy wobec prawa są równi. Każdy ma prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt też nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny w życiu politycznym, gospodarczym czy społecznym.