Każdym procesom inwestycyjnym towarzyszy określone ryzyko wynikające z niepewności założeń    rachunku efektywności. Ryzyko jest tym większe im dłuższy jest okres prognozy finansowej. W literaturze wyodrębnia się aż 5 źródeł ryzyka inwestycyjnego: „cechy projektu, personel zarządzający projektem, podmiot realizujący projekt inwestycyjny, osiągalność zasobów i otoczenie projektu, z którym związane są m. in. takie czynniki jak: stopa procentowa, kursy walut, popyt, podaż, inflacja, ceny, polityka podatkowa państwa.”

W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia czy też życia pracodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Dodatkowo musi niezwłocznie dostarczyć pracownikowi instrukcji umożliwiających, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy oraz oddalenia się z miejsca zagrożenia w miejsce, które jest bezpieczne.