Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych posiada uprawnienie do nakładania określonych sankcji administracyjnych za naruszenia z zakresie ochrony danych osobowych. Generalny Inspektor kontroluje przetwarzanie danych pod kątem zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Wydaje również decyzje administracyjne oraz rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów. Generalny Inspektor zapewnia wykonywanie przez podmioty do tego zobowiązane obowiązków o charakterze niepieniężnym, które wynikają z wydanych przez niego decyzji, poprzez stosowanie środków egzekucyjnych przewidziany w ustawie i postępowaniu egzekucyjnym w administracji.