Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych posiada uprawnienie do nakładania określonych sankcji administracyjnych za naruszenia z zakresie ochrony danych osobowych. Generalny Inspektor kontroluje przetwarzanie danych pod kątem zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Wydaje również decyzje administracyjne oraz rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów. Generalny Inspektor zapewnia wykonywanie przez podmioty do tego zobowiązane obowiązków o charakterze niepieniężnym, które wynikają z wydanych przez niego decyzji, poprzez stosowanie środków egzekucyjnych przewidziany w ustawie i postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych posiada uprawnienie nakładania grzywny w celu przymuszenia. Grzywna może być nakładana kilkakrotnie w tej samej bądź wyższej  kwocie, z tym, że nałożona grzywna nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł, a w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób prawnych wysokości 50 tys. zł. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji limituje łączną kwotę grzywny jaka może być nałożona i nie może ona przekroczyć 50 tys, zł, a w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej kwoty 200 tys. zł.

 

 

Podsumowując zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wysokość grzywny wynosi:

dla osób fizycznych – 10 tys zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 50 tys. zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym,
dla osób prawnych (jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej) – 50 tys. zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 200 tys. zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym.

Share
This