Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z określonymi obowiązkami, jednym z nich jest obowiązek rejestrowy w zależności od rodzaju działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź obowiązek wpisu do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Rejestr Sądowy prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe, które obejmują swoją właściwością obszar województwa lub jego określoną część. Do rejestru przedsiębiorców KRS są wpisywane m.in. następujące podmioty:

spółki jawne

spółki partnerskie

spółki komandytowo-akcyjne

spółki komandytowe

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

spółki akcyjne

spółki europejskie

spółdzielnie europejskie

spółdzielnie

przedsiębiorstwa państwowe

instytuty badawcze

instytucje gospodarki budżetowej

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń

 

Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek, który składa się na urzędowym formularzu bądź też na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej, która wynosi 500 zł. A w przypadku, gdy składany jest wniosek o zarejestrowanie spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym – opłata wynosi 250 zł. Wykreślenie wpisu z KRS czy zmiana wpisu również jest obciążona opłatą.

 

W przypadku do dany podmiot decyduje się na złożenie wniosku drogą elektroniczną wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym ważnym kwalifikowanym certyfikatem bądź też podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP. Formularze niezbędne do wpisu udostępniane są w siedzibach sądów, a także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Share
This