18 paź 2016

Wezwanie do zapłaty

 Egzekwowanie zaległych należności od kontrahentów nie raz jest bardzo uciążliwe, a ponaglenia telefoniczne czy mailowe nie zawsze mogą przynieść oczekiwane rezultaty. Dlatego wierzyciel może wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Jest ono pismem, które kieruje się do nierzetelnego kontrahenta. Celem wezwania jest odzyskanie należności od dłużnika.
Stanowi ono pierwszy etap procesu odzyskania należności i najczęściej poprzedza skierowanie sprawy do sądu. W przeciwieństwie do postępowania sądowego wezwanie do zapłaty o ile zostanie spełnione pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz zmniejszenie kosztów windykacji.

Wezwanie do zapłaty powinno mieć formę pisemną i zawierać określone elementy w swojej treści, aby mogło odnieść oczekiwany skutek. Konieczne elementy to:

data sporządzenia,

miejsce sporządzenia,

dane dłużnika oraz wierzyciela,

treść zobowiązania, z którego wynika obowiązek zapłaty,

kwota do zapłaty,

wysokość odsetek, jeżeli jest podstawa do ich naliczenia,

wyznaczony termin do spłaty długu,

numer rachunku bankowego,

pouczenie o konsekwencjach niezastosowania się do treści wezwania (skierowanie sprawy na drogę sądową)

podpis wystawcy.

 

Wierzyciel kierując się zasadami zdroworozsądkowymi decyduje kiedy i ile razy zostanie wysłane wezwanie do zapłaty. Wezwanie powinno być wysłane za potwierdzeniem odbioru. W sytuacji, gdy dłużnik nie odbierze listu, pismo jest awizowane. W przypadku dwukrotnego bezskutecznego awiza istnieje domniemanie doręczenia pisma. Wierzyciel do celów dowodowych powinien zachować dowód nadania oraz potwierdzenie odbioru. Dłużnik, który nie zgadza się z treścią wezwania bądź też uważa je za bezpodstawne może odwołać się od treści wezwania, wysyłając pismo stosownej treści do wierzyciela.

Share
This