Podatek dochodowy jak sama nazwa sugeruje jest naliczany od faktycznie osiągniętego dochodu. Przedsiębiorca prowadząc ewidencję działalności gospodarczej musi umiejętnie rozróżnić często dwa mylone pojęcia – przychodu oraz dochodu.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej postrzegane jest jako pewnego rodzaju wyzwanie, dzięki któremu dana osoba może osiągnąć zarówno określone cele zawodowe jak i życiowe. Czasami własna firma budzi podziw innych, przecież dana osoba ma stanowisko, pozycję i dobre zarobki, ale tylko właściciele firm wiedzą ile prowadzenie własnej działalności wymaga od nich energii oraz wysiłku.

Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń
Przedsiębiorca, który podlega wpisowi do CEIDG czy też jest wspólnikiem spółki osobowej – jawnej, komandytowej czy partnerskiej, jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. To samo tyczy się wspólnika jednoosobowej spółki z o. o. Płatnikiem składek jest podmiot, który jest odpowiedzialny za obliczanie składek a następnie ich odprowadzanie do ZUS. Zaś ubezpieczonym osoba na rzecz której odprowadzane są składki.

09 paź 2016

Spółka jawna

Spółka powstaje w wyniku zawarcia umowy spółki. Konieczna jest forma pisemna pod rygorem nieważności zawartej umowy. Dopuszczalne jest skorzystanie z gotowego wzorca umowy. Umowa powinna zawierać prawem określone elementy tzn.:

07 paź 2016

Wyposażenie w firmie

W świetle przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wyposażenie będzie rozumiane jako rzeczowe składniki majątku, które są związane z wykonywaną działalnością i które nie zostały zaliczone do środków trwałych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym.

Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości czy podatku dochodowego mogą w odmienny sposób definiować pojęcie samochodów ciężarowych. Dlatego przedsiębiorca musi przeanalizować każdorazowo pojęcie pojazdu przed dokonywaniem określonych rozliczeń i ewidencji.

Pamiętajmy, że każda forma komunikacji z konsumentem podczas prowadzonej windykacji powinna być rzeczowa, rzetelna oraz precyzyjna. Również w przypadku wizyt terenowych (windykacji terenowej) osoby odwiedzające dłużnika powinny postępować w sposób, który wzbudza poczucie bezpieczeństwa, zaufana. Dłużnik musi mieć poczucie, że sprawę prowadzi osoba kompetentna i do tego uprawniona. Windykator musi również przekazywać rzetelne informacje co do swego umocowania czy określonej sytuacji prawnej.

Działalność gospodarcza poza osiąganiem określonych przychodów, ponosi z tego tytułu również koszty. Nie każdy jednak wydatek będzie stanowił koszt w ujęciu podatkowym. W świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, w wyjątkiem określonych ustawowo kosztów.