Działalność gospodarcza poza osiąganiem określonych przychodów, ponosi z tego tytułu również koszty. Nie każdy jednak wydatek będzie stanowił koszt w ujęciu podatkowym. W świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, w wyjątkiem określonych ustawowo kosztów.

 

Kosztami uzyskania przychodów nie będą m.in.: wydatki na nabycie gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów, strat powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności czy odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów.

 

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy pracy nakładczej wynoszą:

111, 25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy, służbowego itd.,
nie mogą przekroczyć łącznie 2002, 05 zł za rok podatkowy – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, służbowego itd.,
139, 06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł – w przypadku, gdy miejsce stałego bądź czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, podatnik nie otrzymuje przy tym dodatku za rozłąkę;
nie mogą przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, służbowego itd. a miejsce stałego bądź czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, podatnik nie otrzymuje przy tym dodatku za rozłąkę.

Share
This