Pamiętajmy, że każda forma komunikacji z konsumentem podczas prowadzonej windykacji powinna być rzeczowa, rzetelna oraz precyzyjna. Również w przypadku wizyt terenowych (windykacji terenowej) osoby odwiedzające dłużnika powinny postępować w sposób, który wzbudza poczucie bezpieczeństwa, zaufana. Dłużnik musi mieć poczucie, że sprawę prowadzi osoba kompetentna i do tego uprawniona. Windykator musi również przekazywać rzetelne informacje co do swego umocowania czy określonej sytuacji prawnej.

 

Postępowanie z dłużnikiem powinno przebiegać we wzajemnym poszanowaniu swoich praw oraz godności osobistej, a także powinno być  prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obie strony muszą dążyć do wypracowania wspólnego stanowiska. A w przypadku reklamacji dłużników, powinny  one być rozpatrywane rzetelnie oraz terminowo.

 

W przypadku, gdy dłużnik ma wątpliwości czy windykator bądź wierzyciel stosuje wobec niego uczciwe praktyki rynkowe, może złożyć wniosek w tej sprawie do Komisji Etyki. Wniosek może mieć zarówno formę papierową bądź elektroniczną. Wnioskodawca powinien w sposób jasny i zwięzły opisać okoliczności, w których doszło według niego do naruszenia, a także dołączyć do  wniosku kopie dokumentów oraz korespondencję dotyczącą danej sprawy. Dodatkowo konieczne jest wyrażenie zgody wnioskodawcy na udostępnienie przez przedsiębiorstwo, będące stroną postępowania, niezbędnych informacji na temat przebiegu postępowania przedsiębiorstwa w danej sprawie. Wniosek składany jest do Komisji Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Share
This