W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia czy też życia pracodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Dodatkowo musi niezwłocznie dostarczyć pracownikowi instrukcji umożliwiających, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy oraz oddalenia się z miejsca zagrożenia w miejsce, które jest bezpieczne.

Każdym procesom inwestycyjnym towarzyszy określone ryzyko wynikające z niepewności założeń    rachunku efektywności. Ryzyko jest tym większe im dłuższy jest okres prognozy finansowej. W literaturze wyodrębnia się aż 5 źródeł ryzyka inwestycyjnego: „cechy projektu, personel zarządzający projektem, podmiot realizujący projekt inwestycyjny, osiągalność zasobów i otoczenie projektu, z którym związane są m. in. takie czynniki jak: stopa procentowa, kursy walut, popyt, podaż, inflacja, ceny, polityka podatkowa państwa.”

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych posiada uprawnienie do nakładania określonych sankcji administracyjnych za naruszenia z zakresie ochrony danych osobowych. Generalny Inspektor kontroluje przetwarzanie danych pod kątem zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Wydaje również decyzje administracyjne oraz rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów. Generalny Inspektor zapewnia wykonywanie przez podmioty do tego zobowiązane obowiązków o charakterze niepieniężnym, które wynikają z wydanych przez niego decyzji, poprzez stosowanie środków egzekucyjnych przewidziany w ustawie i postępowaniu egzekucyjnym w administracji.