Zasady dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku spraw nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasadę (politykę) rachunkowości, jednostka może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowościowych

 

Podstawową zasadą rachunkowości jest zasada rzetelnego i jawnego obrazu. Zgodnie z tą zasadą sprawozdania finansowe powinny zawierać pełny, uczciwy oraz zgodny z treścią ekonomiczną obraz sytuacji majątkowej oraz finansowej podmiotu. Bardzo istotna jest również informacja dodatkowa, która powinna zawierać dane oraz objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie odpowiadało warunkom określonym w ustawie.

 

Aby została uwzględniona zasada jasnego i rzetelnego obrazu konieczne jest przestrzeganie takich zasad jak: zasady kontynuacji działania, współmierności, memoriału, ostrożności. Zasada ciągłości bilansowej pozwala określić czy w najbliższej przyszłości firma będzie kontynuowała swoją działalność , czy nie zamierza ograniczyć lub zaniechać swojej działalności.

 

Rachunkowość w firmie powinna być prowadzona zgodnie z zasadą memoriału. Oznacza to, że w księgach odnotowuje się wystąpienie zdarzenia gospodarczego, niezależnie pd tego czy było ono związane z przepływem pieniądza, czy nie. Zasada współmierności określa, iż w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte przychody oraz koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

 

Zasada ostrożności jest określa, iż poszczególne składniki aktywów oraz pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny z zachowaniem zasady ostrożności. Ostrożna wycena polega na ujęciu aktywów na podstawie ich wartości realnej, po uwzględnieniu wszystkich pasywów, zwłaszcza określonych zobowiązań. Sprawozdanie finansowe, aby było wiarygodne musi być przygotowane z poszanowaniem zasady neutralności.

 

Share
This