O sprawie najmu prywatnego zostało napisane już wcześniej – w jednym z artykułów omówiono, czym w świetle prawa podatkowego są dochody uzyskiwane z takiej praktyki. Zagadnienie to jednak – choć pozornie wydawać się może proste – aktualnie zawiera w sobie wiele pułapek, które prowadzić mogą do niewłaściwego rozliczenia dochodów przez podatnika. Aby ich uniknąć, zapraszamy do lektury poniższego poradnika który objaśni kwestię rozliczania dochodów wynikających z okresów rozliczeniowych

Zgodnie z zapisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wynajem prowadzony na linii przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo (a nie osoba prywatna, jak we wcześniejszym poradniku) stanowi w tym momencie usługę, a zapłata za najem przychód z jej wykonania. O ile w ogólnych przypadkach stosowana jest uniwersalna wykładnia – w myśl której dochód powstaje w momencie wykonania usługi, ale nie później niż dzień wystawienia faktury – tak w przypadku okresów rozliczeniowych sytuacja wygląda inaczej. Art. 12 ust. 3c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych:

Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku

Rozwiązanie takie wynika przede wszystkim z tego, że zawarta w takim momencie umowa stanowi – sama w sobie – dowód spłaty, i tak długo jak nie zostanie ona zerwana jej zapisy uznawane są za wiążące. Dodatkowy obowiązek potwierdzania spłaty fakturami oznaczał by w tym momencie dublowanie się. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2017 jedynymi warunkami, które spełnić trzeba aby korzystać z powyższej ustawy są:

  • zawarcie umowy potwierdzającej rozliczenie cykliczne za wykonywane usługi (nie został określony dokładnie rodzaj wykonywanej usługi)

  • ustalenie okresów rozliczeniowych nie dłuższych niż rok

Tak długo jak spełnione zostały oba powyższe, w pełni możliwym jest aby zamiast terminów wyznaczanych wykonaniem usługi/fakturami stosować ustalone terminy okresów rozliczeniowych.

Share
This