Importem usług w świetle z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy rozumieć świadczenie usług:

w których usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e ustawy o VAT, podatnik ten nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” lub jako „podatnik VAT zwolniony” zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT 

w których podatnikiem z tytułu ich wykonania jest usługobiorca posiadający siedzibę działalności, stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce i który jest podatnikiem podatku VAT. Usługobiorcą w tej sytuacji jest też osoba, która nie jest podatnikiem podatku VAT, zarejestrowana czy też zobowiązana do rejestracji zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy o VAT.

 

Warto pamiętać, iż również faktura VAT, którą przedsiębiorca otrzyma za usługi od kontrahentów zagranicznych musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zarówno kontrahent zagraniczny jak i przedsiębiorca polski musi zarejestrowany jako podatnik unijny na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji można dokonać korzystając z formularza VAT-R

 

Przedsiębiorca musi obciążyć otrzymany od zagranicznego kontrahenta dokument 23% VAT należnym. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku wartość usługi. Wartość faktury, która została wystawiona w walucie obcej przeliczana jest według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Podatnicy niezwolnieni z podatku VAT mogą odliczyć podatek VAT naliczony. Z importem usług nie jest związany obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE.

 

Podmioty zwolnione z podatku VAT mają obowiązek doliczania VAT należnego do otrzymanej faktury, ale nie mogą odliczyć VAT naliczonego. Powstała kwota podatku musi być wpłacona do Urzędu Skarbowego i stanowi koszt uzyskania przychodu.

Share
This