Kodeks cywilny wyróżnia trzy tryby, w których może być zawarta umowa: tryb ofertowy, negocjacje, aukcja i przetarg. Tryb ofertowy oraz negocjacje nie muszą się wykluczać. Negocjacje mogą być zapoczątkowane złożeniem oferty przez stronę. Oświadczenia o charakterze oferty również mogą być składane w toku negocjacji. Przy czym tryb zawierania umowy przez aukcje czy też przetarg nie może być łączony z trybem ofertowym czy z negocjacjami ponieważ już same w sobie łączą te dwa tryby.

Oferta jest podstawowym sposobem zawarcia umowy. Umowa jest zawierana poprzez złożenie dwóch oświadczeń woli: oferty oraz jej przyjęcia. Oferta musi być propozycją zawarcia umowy oraz określać istotne postanowienia danej umowy.  W przypadku, gdy oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego będzie oczekiwać odpowiedzi na ofertę i oferta została złożona w obecności drugiej strony bądź za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta w sposób niezwłoczny.

 

Tryb negocjacji polega na wspólnym uzgadnianiu stanowisk stron przyszłej umowy. Każda ze stron biorących udział w negocjacjach składa propozycję zawarcia umowy o charakterze niewiążącym. W odróżnieniu od oferty w negocjacjach propozycje nie będą stanowiły oświadczenia woli. Umowa zawierana jest w trybie negocjacji dopiero w momencie, gdy strony porozumieją się co do wszystkich postanowień będących przedmiotem negocjacji.

 

W przypadku aukcji oraz przetargu mamy do czynienia z kilkoma ofertami oraz wielością uczestników postępowania prowadzącego do zawarcia określonej umowy. Zarówno aukcja, jak i przetarg składa się z trzech etapów: ogłoszenia o aukcji, przetargu, składania ofert oraz wyboru oferty. W ogłoszeniu musi być określone miejsce, czas oraz pewna treść proponowanej umowy. Oferta składana przez uczestników powinna zawierać propozycje dotyczące minimalnej treści czy warunków przetargu.

Share
This