Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem działalności mogą być uwzględnione w rozliczeniu podatku dochodowego. Wydatki te zazwyczaj są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Przedsiębiorca prowadzący księgę przychodów oraz rozchodów wpisuje je z datą rozpoczęcia działalności, a więc złożenia księgi. Nie ma znaczeniu tutaj fakt, iż dowody księgowy zostały wystawione na osobę fizyczną, która jeszcze nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

W przypadku wydatków poniesionych na zakup składników majątku, których okres użytkowania wynosi mniej niż roki i które nie są środkiem trwałym,  zaliczenie ich w koszty podatkowe następuje w miesiącu ich oddania do używania. Każde wyposażenie powinno zostać wykazane w ewidencji wyposażenia.

 

Kosztem uzyskania przychodu będzie wydatek, którego celem jego poniesienia jest osiągnięcie przychodu bądź też zachowanie, zabezpieczenie źródła przychodu. Dodatkowo wydatek musi być prawidłowo udokumentowany i nie podlegać wyłączeniu przepisami prawa.

 

Kosztami związanymi z rozpoczęciem działalności gospodarczej będą m.in.:

koszty związane z rejestracja działalności: opłaty skarbowe, koszty zaświadczeń, koszt otwarcia firmowego rachunku bankowego,
koszty związane z lokalem: czynsz najmu, koszt zaprojektowania i zakupu szyldu,
koszty organizacyjne: koszt zakupu pieczątki firmowej, projektu oraz pozycjonowania strony internetowej.

Do księgi przychodów i rozchodów nie będą jednak wpisywane wydatki na towary oraz materiały podstawowe, pomocnicze poniesione przed dniem rozpoczęcia działalności. Składniki te są ujmowane w spisie z natury sporządzanym na dzień rozpoczęcia działalności.

Share
This