Polska Klasyfikacja Działalności stanowi zbiór kodów, które określają rodzaj wykonywanej działalności przez danego przedsiębiorcę. Została wprowadzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Klasyfikacja posiada strukturę wielopoziomową i w sposób bardzo dokładny pozwala określić daną działalność.

 

Zarówno przedsiębiorcy podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i podmioty zobowiązane do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego muszą posługiwać się się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dodatkowo w przypadku podmiotów prawa handlowego właściwy kod PKD musi być również wskazany w umowie spółki. Podmiot, który rejestru się w CEIDG we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 jest zobowiązany do wskazania jednego kodu głównego działalności oraz kilku kodów działalności dodatkowej. Przy rejestracji w KRS można podać nie więcej niż 10 kodów PKD.

 

 

Przedsiębiorca w każdej chwili prowadzenia działalności gospodarczej może dokonać zmiany wybranego przez siebie kodu PKD, jeśli tylko jest to podyktowane zmianą przez niego profilu działalności. Możliwe jest całkowite wykreślenie jakiegoś kodu jak i dodanie zupełnie nowego. Wystarczy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu CEIDG-1. Podmiot musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wybranych przez siebie kodów, w przeciwnym razie może być ukarany karą grzywny.

 

 

Określenie kodu PKD jest niezbędne również ze względu na konieczność nadania na jego podstawie numeru REGON przez Urząd Statystyczny.

 

Przedsiębiorca może skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD dostępnych on-line. Wyszukiwarka umożliwia także sprawdzenie, jakie procedury administracyjne są wymagane przy danym kodzie PKD.

Share
This