Podstawowym obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego pracownika jest obowiązek wypłacania mu należnego wynagrodzenia za pracę. Pracownik w żaden sposób nie może zrzec się przysługującego mu prawa do wynagrodzenia, nie może również dokonać przeniesienia tego prawa na inną osobę, a pracodawca musi wpłacać je w sposób prawidłowy oraz w terminie.