Przebieg oraz zasady prowadzenia postępowania kontrolnego określa ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Postępowanie kontrolne prowadzi się zgodnie z planem kontroli, który jest ustalony przed dyrektorów urzędów kontroli skarbowej odpowiednio do zadań wyszczególnionych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.  Postępowanie kontrolne może być także prowadzone poza planem kontroli, wówczas odbywa się na podstawie uzyskanych informacji, materiałów czy też przeprowadzonych analiz.

29 lip 2016

Zwolnienia od pracy

Pracownik, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawa do zwolnienia od pracy. Wymiar zwolnienia wynosi 16 godzin (2 dni) w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika. Przy czym niepełna godzina zwolnienia od pracy zaokrąglana jest w górę do pełnej godziny.