Kredytowanie odbiorców jest jednym z instrumentów walki konkurencyjnej. Przedsiębiorcy konkurują ze sobą o odbiorców nie tylko ceną towarów oraz świadczonych usług, ale również warunkami płatności. Sytuacja rynkowa niemal w sposób naturalny wymusza na firmach udzielanie kredytu kupieckiego.

Kwestie pełnomocnictwa określają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pełnomocnictwo może mieć postać pełnomocnictwa ogólnego, wówczas obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj. W określonych przypadkach ustawa może wymagać pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Przez płynność finansową rozumiemy zdolność przedsiębiorstwa do terminowego i szybkiego regulowania zobowiązań. Ocena płynności finansowej jest dokonywana przy zastosowaniu dwóch grup wskaźników. Pierwszej na podstawie wskaźników statycznych, opartych na bilansie oraz drugiej grupie – wskaźników dynamicznych, opartych na przepływach pieniężnych.