13 lip 2016

Obowiązki pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego pracownika jest obowiązek wypłacania mu należnego wynagrodzenia za pracę. Pracownik w żaden sposób nie może zrzec się przysługującego mu prawa do wynagrodzenia, nie może również dokonać przeniesienia tego prawa na inną osobę, a pracodawca musi wpłacać je w sposób prawidłowy oraz w terminie.

 

Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do zapoznania pracownika podejmującego pracę z zakresem jego przyszłych obowiązków. Musi również wskazać w jaki sposób ma wykonywać pracę na wyznaczonych stanowiskach oraz jakie są jego podstawowe uprawnienia.

 

To pracodawca musi organizować pracę swoim pracownikom w taki sposób aby było zapewnione pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez nich wysokiej wydajności i należytej jakości pracy przy wykorzystaniu posiadanych uzdolnień oraz kwalifikacji. Praca powinna być również zorganizowana w taki sposób aby zapewnić pracownikom zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza jeśli jest to praca monotonna oraz praca, której wykonanie wymaga określonego z góry tempa.

 

Pracodawca ma obowiązek do podejmowania działań, które mają ma celu przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na takie kryteria jak: wiek, płeć,  niepełnosprawność, religię, rasę, narodowość, przynależność związkową, przekonania polityczne,  pochodzenie etniczne,  orientację seksualną, wyznanie, czy ze względu na zatrudnienie na czas określony, nieokreślony czy  w pełnym, niepełnym wymiarze czasu pracy. Musi również stosować przy ocenie pracowników oraz wyników ich pracy obiektywne i sprawiedliwe kryteria.

 

Na pracodawcy spoczywa również szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higienicznymi warunkami pracy, a w szczególności z odpowiedzialności pracodawcy za stan bhp w danym miejscu pracy czy prowadzeniem systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp. Dokładne wyliczenie znajduje się w dziale X Kodeksu pracy, który jest poświęcony bezpieczeństwu i higienie pracy. 

Share
This