Właściciel firmy jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, która zobowiązuje przedsiębiorcę do rozliczeń bezgotówkowych z urzędem skarbowych bądź Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rachunek zysków i strat jest zestawieniem całości przychodów oraz zysków danego podmiotu, którym przeciwstawia się poniesione koszty ich uzyskania oraz wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowiący różnicę pomiędzy zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi. Rachunek zysków i strat może być sporządzony jako porównawczy rachunek zysków i strat bądź też jako kalkulacyjny rachunek zysków oraz strat.