Przedsiębiorca zgodnie z przepisami prawa posiada uprawnienie do zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej. Procedura zawieszenia przebiega nieco inaczej w zależności od formy organizacyjno – prawnej danego przedsiębiorca.

 

Zawieszenie działalności przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Pojęcie niezatrudniania pracowników należy rozumieć w kontekście przepisów Kodeksu pracy regulującego stosunek pracy.

 

Zawieszenie działalności w formie spółki cywilnej

Działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej może zostać zawieszona pod warunkiem gdy działalność zawiesi każdy ze wspólników. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa również sytuację, w której dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w kilku spółkach. Wówczas chcą zawiesić działalność gospodarczą może zawiesić ją tylko w jednej spółce, nie ma obowiązku zawieszania pozostałych. To tyczy się również prowadzenia działalności w różnych formach organizacyjno – prawnych.

 

Zawieszanie działalności spółki wpisanej do KRS

Przepisy prawa przewidują również możliwość dokonania zawieszenia działalności, która jest wykonywana w formie spółki osobowej czy też kapitałowej. Konieczna jest uchwała wspólników, a następnie złożenie do sądu wymaganego wniosku KRS-Z62. Przedsiębiorca do wniosku dołącza również określone załącznik w postaci uchwały oraz oświadczenia stwierdzającego niezatrudniania pracowników. Dodatkowo dołącza się formularze do Urzędu Skarbowego – NIP-2 oraz Urzędu Statystycznego RG-1. Jeżeli spółka jest płatnikiem składek ZUS również formularz do tej instytucji.

Share
This