Właściciel firmy jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, która zobowiązuje przedsiębiorcę do rozliczeń bezgotówkowych z urzędem skarbowych bądź Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Na konieczność posiadania rachunku bankowego wskazuje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która mówi jasno, że przedsiębiorca ma przyjmować czy dokonywać wszelkich płatności, które są związane z prowadzona przez niego działalnością za pośrednictwem określonego rachunku bankowego, jeżeli:

drugą stroną transakcji jest również przedsiębiorca oraz

wartość transakcji przekracza 15 tys. euro równowartości w złotych w przeliczeniu według kursu NBP. Bierze się pod uwagę średni kurs waluty podany przez NBP z ostatniego dnia miesiąca, który poprzedza miesiąc dokonania transakcji.

 

Oczywiście są sytuacje, w których prawo dopuszcza możliwość dokonywania transakcji z urzędem skarbowych w formie gotówkowej czy przekazem. Dotyczy to jednak głównie mikroprzedsiębiorców.

 

Czy zawsze przedsiębiorca musi mieć konto firmowe?

Część przedsiębiorców korzysta z rachunku osobistego służącego do celów firmowych. Mimo, że jest to korzystne ze względów ekonomicznych może to jednak nastręczyć wiele trudności chociażby z późniejszymi wątpliwościami dotyczącymi rozliczeń przychodów podczas kontroli skarbowej. Posiadanie odrębnego firmowego rachunku bankowego przez przedsiębiorcę jest o wiele wygodniejsze, pozwala uniknąć niepotrzebnego chaosu, może również nieść za sobą bardzo wiele korzyści w postaci korzystniejszych warunków kredytu udzielanego przez bank.

Share
This