Normy prawne zawarte w kodeksie pracy określają podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. To na pracodawcy ciąży obowiązek dbania o stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jego zakładzie pracy. Pracodawca, aby móc zapewnić odpowiednie warunki musi znać przepisy bhp i dlatego został zobligowany do odbycia szkolenia w tym zakresie. Kodeks pracy konkretyzuje obowiązki, do których należą m. in:

organizacja pracy w taki sposób, aby były zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy określonych przepisów i zasad bhp;

usunięcie uchybień w przypadku, gdy zostaną stwierdzone uchybienia w zakresie bhp;

właściwa reakcja na potrzeby związane z bhp;

zapewnienie rozwoju spójnej polityki, która ma na celu zapobieganie wypadkom przy pracy czy danym chorobom zawodowym;

szczególne uwzględnienie ochrony zdrowia pracownic w ciąży, karmiących piersią, pracowników niepełnosprawnych, młodocianych w podejmowanych działaniach profilaktycznych;

zadbanie o prawidłowe wykonanie nakazów, decyzji czy też zarządzeń organów nadzoru;

zapewnienie środków potrzebnych do udzielenia pierwszej pomocy, ewakuacji pracowników czy zwalczania pożarów;

zapewnienie, aby dana budowla bądź przebudowa obiektu były wykonane zgodnie z projektem spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

zapewnienie pomieszczeń pracy, które będą właściwe do rodzaju wykonywane pracy oraz liczby pracujących tam pracowników;

w określonych przypadkach pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego na swój koszt.

Pracodawca musi przekazać pracownikom informacje o podstawowych przepisach i zasadach związanych z bhp.

Share
This