09 cze 2016

Analiza zadłużenia

Zadłużenie bardzo często jest wykorzystywane jako jeden z instrumentów sterowania efektywnością pracy. Poprzez zadłużenie podmiot nie tylko wpływa na wynik finansowy ale również zwiększa ryzyko prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Konieczne jest dokonywanie systematycznej oceny poziomu, struktury oraz opłacalności zadłużenia.

Do oceny zadłużenia wykorzystywane są odpowiednie wskaźniki, które są określana na podstawie zestawienia bilansowego, a także rachunków zysków i strat. Podstawowym wskaźnikiem jest wskaźnik zadłużenia ogółem. Informuje on o tym, jaka część majątku przedsiębiorstwa jest finansowana przez kapitał obcy. Wzrost poziomu zadłużenia może być zarówno konsekwencją świadomej polityki finansowej spółki, ale może również świadczyć o poważnych kłopotach finansowych przedsiębiorstwa. Przy tym wskaźniku nie ma wprost określonej dopuszczalnej wartości, czasami określa się, że nie powinien on przekroczyć 57-67%. Wszystko zależy jednak od rodzaju prowadzonej działalności, warunków na jakich podmiot korzysta z kapitałów obcych oraz opłacalności danej działalności.

 

Przy analizie zadłużenia wykorzystywany jest również wskaźnik zadłużenia długoterminowego. Określa on jaka część majątku firmy jest finansowana kapitałami obcymi o charakterze długoterminowym.

 

Dokonując analizy zadłużenia można się również posiłkować wskaźnikiem zadłużenia kapitału własnego. Informuje on o relacjach jakie zachodzą pomiędzy zadłużeniem a kapitałami własnymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika będzie świadczyć o wysokim ryzyku. Przedsiębiorca z tego względu może nie otrzymać kolejnego kredytu.

 

Przy ocenie zdolności spółek do obsługi ich zadłużenia często wykorzystywany jest wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem. Określa on w jakim stopniu odsetki od kapitałów obcych mogą być spłacone z zysku ze sprzedaży. Im wyższy wskaźnik tym podmiot posiada większe możliwości obsługi zadłużenia.

Share
This