Odpowiedzialność karna
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny określa odpowiedzialność karną pracodawcy za naruszenie przepisów oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, a nie dopełnia tego obowiązku, co w konsekwencji naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia czy też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, może zostać ukarany pozbawieniem wolności do 3 lat.(art. 220 k.k.) Ustawodawca przewidział również odpowiedzialność karną w przypadku, gdy dana osoba mimo, że jest do tego zobowiązana nie powiadamia w terminie właściwego organu o zaistniałym wypadku przy pracy, stwierdzonym przypadku choroby zawodowej albo nie sporządza bądź też nie przedstawia wymaganej dokumentacji. Podmiot może zostać ukarany grzywną do 180 stawek dziennych lub nawet karą ograniczenia wolności. (art. 221 k.k.)

 

Odpowiedzialność porządkowa

Kodeks pracy przewiduje określoną odpowiedzialność porządkową pracowników. W przypadku, gdy pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji, porządku w pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych pracodawca może zastosować określony katalog kar. Może wymierzyć karę upomnienia bądź nagany. Pracownik może również zostać obciążony karą pieniężną w sytuacji, gdy nie przestrzega przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych. (art. 108 § 2 K.p.)

 

Odpowiedzialność wykroczeniowa

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika reguluje kodeks pracy w rozdziale trzynastym. M. in. kodeks wskazuje na odpowiedzialność za stan bhp. Każdy kto jest odpowiedzialny za stan bhp bądź sprawuje kierownictwo nad pracownikami czy innymi osobami fizycznymi i nie przestrzega przepisów oraz zasad bhp, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

Share
This