Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. To z konstytucją jaką ustawą zasadniczą muszą być zgodne pozostałe akty prawne. Konstytucja stanowi, iż praca znajduje się pod ochroną RP, a państwo nadzoruje warunki w jakich jest wykonywana (art. 24). Każdy ma również prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

Szczegółowe zapisy realizujące postanowienia Konstytucji znajdują się w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty określa podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp, wymogi dotyczące obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy, a także maszyn i innych urządzeń technicznych. Ustawa określa m. in. czynniki, a także procesy pracy, które stwarzają szczególne zagrożenie dla zdrowia czy życia oraz działania, które mają służyć profilaktycznej ochronie zdrowia.

 

Przepisy kodeksu pracy są dostosowywane do norm międzynarodowych zawartych w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej czy Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są również zawarte w ustawach okołokodeksowych tj:

ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

ustawie z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy,

ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 

Kolejnym źródłem prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są akty wykonawcze – rozporządzenia wydawane do ustaw. Wydano bardzo wiele rozporządzeń regulujących zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy m. in.: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Źródłem norm bhp jest także regulamin pracy, układ zbiorowy jeśli w danym zakładzie jest zawierany oraz instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.

Share
This