Przedsiębiorca, który korzysta ze środowiska w ramach prowadzonej działalności gospodarczej emituje gazy oraz pyły do powietrza ma obowiązek ponoszenia opłat środowiskowych. Ściślej obowiązek te ciąży na:

przedsiębiorcy wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą,

osobie fizycznej w zakresie w jakim obowiązuje je uzyskiwanie pozwolenia na wprowadzanie substancji, energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód albo pozwolenia zintegrowanego,
podmiotach nie będących przedsiębiorcami, którzy posiadają osobowość prawną oraz korzystają ze środowiska.

Podmiot nie ponosi opłat za korzystanie ze środowiska, jeśli ich roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Bez względu na wysokość opłaty, podmiot ma obowiązek przedstawienia sprawozdania dotyczącego korzystania ze środowiska do 31 marca następnego roku. Opłaty środowiskowe również wnoszone są do dnia 31 marca.

 

Przedsiębiorca, który przekroczył dozwolony próg 800 zł na rok ma obowiązek samodzielnie naliczyć wysokość opłaty według stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października  2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, czy też obwieszczeniu Ministra Środowiska. Opłatę środowiskową przedsiębiorca opłaca na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego z określeniem tytułu opłaty oraz okresu na jaki została naliczona. W przypadku opłaty za wprowadzenie gazów czy pyłów, wynikającej z korzystania z posiadanej floty samochodowej, opłata wnoszona jest na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu.

 

Dodatkowo przedsiębiorca przedstawia marszałkowi województwa zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, według wzoru z rozporządzenia ministra środowiska.

Share
This