27 sie 2016

Co to jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności, w skrócie PKD, stanowi zbiór kodów, określających rodzaje działalności, które może prowadzić każdy przedsiębiorca. Klasyfikacja stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dania 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

PKD ma określoną strukturę wielopoziomową. Nazwy oraz symbole działalności gospodarczej zostały uszeregowane na pięciu poziomach. W klasyfikacji występuje podział na sekcje, działy, grupy, klasy oraz podklasy. Sekcja określa w sposób ogólny działalność gospodarczą np. budownictwo, sprzedaż hurtowa, transport, natomiast podklasy określają ją w sposób bardzo dokładny np. „sprzedaż hurtowa automatycznie sterowanych komputerem maszyn dla przemysłu tekstylnego, maszyn do szycia i dziewiarskich”

 

Obowiązek posługiwania się klasyfikacją ciąży zarówno na osobach fizycznych podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i tych przedsiębiorcach którzy są rejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w CEDIG jest zobowiązany do wpisania we wniosku jednego kodu głównego. Dodatkowo może również określić kody działalności dodatkowej. Kod ma postać 5-znakowego symbolu według PKD 2007. Przepisy prawne nie ograniczają ilości kodów dodatkowych jakie mogą zostać określone. W przypadku rejestracji przedsiębiorcy w KRS wprowadzono takie ograniczenie do 10 kodów.

 

 

Wskazanie kodu PKD nie jest trwałe, podmiot prowadzący działalność gospodarczą może w każdym okresie prowadzenia działalności gospodarczej zmienić profil działalności przez zmianę kodu PKB. Może również wykreślić któryś z kodów albo dodać też nowe kody rozszerzając tym samym zakres działalności.

Share
This