07 sie 2016

Reklama banerowa

Każdy przedsiębiorca pragnie w jak najbardziej skuteczny sposób dotrzeć od jak największej liczby potencjalnych odbiorców. Jednym ze sposobów jest reklama banerowa. Niektórzy kojarzą baner jako statyczny obrazek umieszczony na stronie internetowej. Rzeczywiście tak było jeszcze kilka lat temu. Współcześnie reklama banerowa przyjmuje postać animacji, krótkich materiałów wideo. To przede wszystkim reklamy interaktywne, których zadaniem jest zwrócenie uwagi oraz zainteresowanie klientów.

Każdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą w określonym celu. Realizacja wyznaczonych celów oraz priorytetów jest więc podstawą działania każdego przedsiębiorstwa. Wyznaczony cel musi być nie tyle ambitny co realny do osiągnięcia. Cele ambitne, mimo że zakładają szansę dynamicznego rozwoju firmy, niosą ze sobą wyższe ryzyko niepowodzenia. Cel realny daje większą szansę na jego realizację.

Pojęcie zgody jest definiowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodą jest oświadczeniem woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie. Zgoda nie może być domniemana czy też dorozumiana.

Przychody najczęściej kojarzone są przez przedsiębiorcę z wartością, którą otrzymuje ze sprzedaży, natomiast koszty utożsamiane są z wydatkami na zakup towarów, usług czy artykułów potrzebnych w działalności gospodarczej. Dużą rolę odgrywają również inne źródła przychodów oraz kosztów.

01 sie 2016

Likwidacja spółki

Rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej
Spółka w wyniku określonych przyczyn może ulec rozwiązaniu. Rozwiązanie spółki w przypadku spółki jawnej może nastąpić:

z przyczyn przewidzianych w umowie spółki,

w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników,

poprzez ogłoszenie upadłości spółki,

w wyniku śmierci wspólnika bądź ogłoszenia jego upadłości,

poprzez wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika albo wierzyciele wspólnika,

w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

W świetle przepisów kodeksu cywilnego dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie jego treścią oraz w sposób, który będzie odpowiadał jego celowi społeczno -gospodarczemu, a także zasadom współżycia społecznego. W przypadku, gdy istnieją ustalone zwyczaje w zakresie wykonywania zobowiązania, zobowiązanie powinno zostać wykonane również w sposób im odpowiadający.