Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna
Sygnatura: IBPP3/4512-862/15/AŚ
Data: 2016.01.04
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Temat: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

Istota interpretacji: Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na modernizacji przedszkola

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

 

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „…” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „…”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Gmina Ś. (dalej: „Gmina”, „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594 ze zm., dalej: „USG”) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: edukacji publicznej. Gmina realizuje powyższe zadania w zgodzie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004.256.2572 ze zm., dalej: „USO”). Gmina traktuje wypełnianie ww. zobowiązań ustawowych jako działalność w sferze publicznoprawnej.

W związku z powyższym, na terenie Gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe: trzy przedszkola, trzy szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja, które tworzą w poszczególnych sołectwach kompleksy oświatowe. Stanowią one własność Gminy oraz są przez nią zarządzane za pośrednictwem / przy udziale dedykowanej jednostki budżetowej Wnioskodawcy – Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (dalej: „GZOPO”).

Wnioskodawca realizuje dotyczący jednego z przedszkoli projekt pn. „…” (dalej: „projekt”, „inwestycja”). Inwestycja prowadzona jest w ramach konkursu .Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa . na lata 2014–2020 (dalej: „RPO”). W ramach Projektu dokonano roboczego wyodrębnienia trzech następujących zadań:

Zadanie nr 1: Budowa budynku przedszkola wraz z zapleczem kuchennym

Przedmiotem zadania jest rozbudowa kompleksu oświatowego, poprzez budowę budynku użyteczności publicznej na potrzeby 4-oddziałowego przedszkola wraz z kuchnią i stołówką.

Zakres robót obejmuje:

Wykonanie prac budowlanych polegających na robotach przygotowawczych, robotach ziemnych, wykonaniu fundamentów, stropów, ścian, schodów, dachu, stolarki zewnętrznej, stolarki wewnętrznej, wykończeniu posadzki, wykonaniu tynków, okładzin ścian, robót związanych z malowaniem pomieszczeń, wykonaniu elewacji budynku, zamontowaniu 2 dźwigów towarowych, zamontowaniu 2 platform dla osób niepełnosprawnych, w tym platformy dźwigowej i przyschodowej,
wykonanie robót budowlanych zewnętrznych obejmujących wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podestów, schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie elementów małej architektury (kosze na śmieci oraz ławki z oparciem),
wyposażenie pomieszczeń w niezbędne meble, krzesła, sprzęt audiowizualny (telewizor, komputery) niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przedszkola, wyposażenie kuchni,
remont fragmentu przyłącza wodociągowego, wykonanie przyłącza wodno-kan., wykonanie instalacji wodno-kan., wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji CO. oraz kotłowni, wykonanie instalacji, wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej,
wykonanie oznakowania wewnętrznego budynku i sprzęt ppoż.

W ramach Inwestycji powstało przedszkole wraz zapleczem kuchennym, które pomieści 100 dzieci. W ramach tego powstały 4 sale zająć wraz z zapleczami sanitarnymi i magazynami do przechowywania zabawek, salą zajęć ruchowych, pomieszczenia dla personelu przedszkola, sanitariaty, kuchnia, jadalnia, kotłownia oraz pomieszczenia gospodarcze.

Parametry powstającego budynku:

powierzchnia zabudowy: 589,92 m2,
powierzchnia użytkowa: 1 229,13 m2,
kubatura budynku: 5 970,00 m3.

Nowy budynek będzie stanowił środek trwały o wartości przekraczającej 15.000,00 zł.

Zadanie nr 2: Remont pomieszczeń Przedszkola

Remont pomieszczeń Przedszkola obejmować będzie prace wykończeniowe polegające na pomalowaniu holu, szatni, pracach wykończeniowych w łazience. Prace remontowe obejmować będą remont pomieszczeń czystościowych oraz sanitariatów, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz sanitarnych. W ramach remontu zostanie wykonana również instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Dokumentacja na remont pomieszczeń zakłada również wyburzenie ścian i zamurowanie drzwi. Po wykonaniu wszystkich prac, powstaną trzy sale zajęciowe, które będą spełniać wymagania określone przepisami budowlanymi dla obiektów oświatowych. Łącznie, po adaptacji pomieszczeń do tej części przedszkola będzie uczęszczać 50 dzieci. Wyłonienie wykonawcy planowane jest w II kwartale 2016 r., natomiast rzeczowa realizacja przewidziana jest na III kwartał 2016 r.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, remont pomieszczeń zostanie przeprowadzony w okresie wakacyjnym, ponieważ ww. pomieszczenia są częścią kompleksu oświatowego, składającego się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zadanie nr 3: Promocja projektu

Promocja odbywać się będzie przy pomocy strony internetowej Beneficjenta, artykułów zamieszczonych w lokalnej gazetce „…” oraz zakupie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji. Na strome internetowej Beneficjenta zostanie utworzona zakładka, w której znajdować się będą informacje na temat realizowanego projektu (kwoty całości inwestycji, kwoty współfinansowania, zdjęcia z realizacji itp.). Zostaną również zakupione tablice informujące o współfinansowaniu inwestycji. Jedna z tablic zostanie umieszczona wewnątrz budynku, natomiast druga na zewnątrz.

Po zakończeniu realizacji projektu Gmina nie będzie wykorzystywać Inwestycji do działalności opodatkowanej. W szczególności nie planuje się wynajmu powstałych sal zajęciowych ani jakichkolwiek innych form odpłatnego ich udostępniania. Powyższe przeznaczenie inwestycji było planowane przez Gminę jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na nabycie towarów i usług służących realizacji projektu…

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na nabycie towarów i usług służących realizacji projektu.

Uzasadnienie stanowiska

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje:

podatnikom VAT:
w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w opinii Gminy w odniesieniu do wydatków na realizację Projektu Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż nie jest spełniona żadna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia.

Po pierwsze, Inwestycja prowadzona jest w ramach realizacji przez Gminę nałożonych na nią przepisami USG oraz USO obowiązków w zakresie edukacji publicznej. Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie, w jakim Projekt ograniczony jest do wykonywania nieodpłatnych czynności z zakresu edukacji publicznej, są to działania o charakterze władczym, pozostające w publicznoprawnej sferze działań Gminy. Wnioskodawca realizując te zadania, nie występuje więc w roli podatnika VAT, lecz wykonuje swoje zadania jako organ władzy publicznej.

Po drugie, nieodpłatna działalność w zakresie edukacji publicznej o charakterze publicznoprawnym zdaniem Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu VAT. Gmina nie będzie zatem prowadzić działalności opodatkowanej z wykorzystaniem Inwestycji.

W związku z powyższym od wydatków ponoszonych na nabycie towarów i usług służących realizacji projektu Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko w tym zakresie bowiem ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „…”. Inwestycja prowadzona jest w ramach realizacji przez Gminę nałożonych na nią przepisami ustawy o samorządzie gminnym obowiązków w zakresie edukacji publicznej oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Po zakończeniu realizacji projektu Gmina nie będzie wykorzystywać inwestycji do działalności opodatkowanej. W szczególności nie planuje się wynajmu powstałych sal zajęciowych ani jakichkolwiek innych form odpłatnego ich udostępniania. Powyższe przeznaczenie inwestycji było planowane przez Gminę jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją ww. projektu. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nie będzie wykorzystywać inwestycji do działalności opodatkowanej. Tym samym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na nabycie towarów i usług służących realizacji projektu, jest prawidłowe.

W tym miejscu zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, w dniu 29 września 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało Komunikat, w którym stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie w Komunikacie z 16 grudnia 2015 r. wskazano, że stosowany obecny model rozliczeń do 1 stycznia 2017 r. nie będzie kwestionowany.

Zaznaczenia więc wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikacji świadczonych przez Wnioskodawcę usług jako czynności niepodlegających VAT, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Share
This