Gwarancja wolności podejmowania działalności gospodarczej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. podaje zasadę wolności gospodarczej jako jeden z elementów tworzących społeczną gospodarkę rynkową. Wolność gospodarcza przysługuję każdemu podmiotowi na takich samych prawach. Każdy ma prawo do tego aby podjąć działalność gospodarczą, wystarczy, że posiada odpowiednie środki finansowe, jest gotowy ponieść

związane z działalnością ryzyko finansowe i dokona odpowiednich zgłoszeń czy rejestracji. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej precyzuje, że działalność gospodarcza jest wolna i przysługuje na równych prawach muszą być tylko zachowane warunki określone przepisami prawa.

Podejmowanie działalności gospodarczej jest jak najbardziej wolne. Przedsiębiorca może swobodnie dokonać wyboru rodzaju działalności gospodarczej czy formy prawnej. Przysługuje mu swoboda do określenia struktury organizacyjnej firmy oraz do zmian strukturalnych takich jak podział, łączenie, likwidacja czy zrzeszenie się w organizacjach dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca ma wolność podejmowania działalności gospodarczej ale również jej zakończenia. Ustawodawca w żaden sposób nie reguluje momentu, w którym ma nastąpić zakończenie prowadzonej działalności gospodarczej. Nie wyznacza minimalnego czy maksymalnego okresu do prowadzenia działalności. Przedsiębiorca w wolności decyduje o tym fakcie.

Ograniczenie wolności podejmowania działalności gospodarczej W pewnych przypadkach dopuszczalne jest ograniczenie wolności działalności gospodarczej, ale dzieje się to jedynie w drodze ustawy i tylko i wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny. Ograniczenia mogą mieć postać ograniczeń podmiotowych jak i przedmiotowych. Do ograniczeń zaliczamy konieczność uzyskania chociażby koncesji.

Share
This