Faktura stanowi potwierdzenie dokonania transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów oraz usług. Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku VAT musi wystawić faktury nabywcom swoich towarów oraz usług.

 

Zasady wystawiania faktur zostały określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Co do zasady fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru czy też wykonano określoną usługę. Termin ten może ulec jednak zmianie w przypadku, gdy transakcja dotyczy:

świadczenia usług budowlanych (fakturę wystawia się nie później niż do 30 dnia),

dostawa i drukowanie książek (nie później niż do 60 dnia).

czynności polegających na drukowaniu książek (nie później niż do 90 dnia od dnia wykonania czynności).

Faktura wystawiana jest nie później niż z upływem terminu płatności, w przypadku gdy dotyczy:

dostawy energii elektronicznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego

świadczenia usług:

telekomunikacyjnych,

radiokomunikacyjnych,

dzierżawy,

najmu,

leasingu oraz usług o podobnym charakterze,

ochrony osób jak również usług ochrony,

dozoru i przechowywania mienia,

stałej obsługi prawnej oraz biurowej,

dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

 

Faktura powinna zawierać ściśle określone elementy m.in.: datę jej wystawienia, numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę i jest kolejnym numerem nadanym w ramach określonej serii., dane nabywcy towarów bądź usługi, dane określające nabyty towar bądź usługę (nazwa towaru, cena, ilość, kwota upustów), stawkę podatku VAT, kwotę należności ogółem.

 

Co do zasady faktury powinny być wystawiane w co najmniej dwóch egzemplarzach Nie ma przeszkody aby były wystawione w większej ilości.

Share
This