21 lis 2015

Sąd Pracy

Spory dotyczące roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy (odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych) oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych (odrębne jednostki organizacyjne odpowiednich sądów okręgowych). Sądy pracy nie rozstrzygają jednak sporów, które dotyczą ustanowienia nowych warunków pracy i płacy oraz stosowania norm pracy.

 

Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.  Odwołanie wnosi do sądu w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę. W przypadku, gdy pracownik żąda przywrócenia do pracy bądź też wypłaty odszkodowania wnosi takie żądanie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bądź od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

 

Jeżeli sąd prac ustali, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione bądź też w jakiś sposób narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, może stosownie do żądania pracownika:

orzec o bezskuteczności wypowiedzenia,
a w sytuacji, gdy umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub o wypłacie odszkodowania.

 

Jeżeli uwzględnienie żądania jest niemożliwe bądź też niecelowe, sąd pracy nie uznaje wypowiedzenia za bezskuteczne czy przywraca pracownika do pracy ale orzeka o odszkodowaniu.

 

W przypadku, gdy z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę, może on się zwrócić z roszczeniem do sądu pracy  o przywrócenie do pracy bądź też odszkodowanie.

 

Pracownik może wystąpić do sądu pracy również, w przypadku gdy zostanie ukarany karą pieniężną bądź nagany przez pracodawcę. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może wnieść sprzeciw do pracodawcy, a w przypadku, gdy sprzeciw zostanie odrzucony przysługuje mu prawo do wystąpienia do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

Share
This