W świetle obowiązujących przepisów Kodeksu pracy, pracodawca ma możliwość zastosowania określonych sankcji wobec pracowników za niewykonanie bądź też nienależyte wykonanie swoich obowiązków.  Dokładnie dotyczy to przypadku kiedy pracownik, który wskutek niewykonania czy też nienależytego wykonania obowiązków ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę. Pracownik ponosi wówczas odpowiedzialność materialną. 

 

Odpowiedzialność ponoszona jest w granicach rzeczywistej straty przez pracodawcę oraz za normalne następstwa działania, czy też zaniechania, z którego wynikła szkoda. Przy czym pracodawca wykazuje okoliczności uzasadniające odpowiedzialności pracownika, a także wysokość szkody jaka powstała.

 

Pracownik nie ponosi również ryzyka związanego z określoną działalnością pracodawcy. Nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniami podjętymi w granicach dopuszczalnego ryzyka. W przypadku, gdy sam pracodawca lub inna osoba przyczyniła się   do powstania szkody bądź jej zwiększenia, pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie. Jeżeli szkoda wyrządzona jest przez kilku pracowników, każdy ponosi odpowiedzialność tylko za część szkody stosownie do stopnia winy i przyczynienia się do niej. A w przypadku, gdy nie można ustalić stopnia winy czy przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w równych częściach.

 

Odszkodowanie ustalane jest w wysokości wyrządzonej szkody. Odszkodowanie nie może przewyższyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. W przypadku, gdy pracownik podczas wykonywania obowiązków pracowniczych wyrządzi szkodę osobie trzeciej, to pracodawca ma obowiązek naprawienia szkody.

Share
This