21 lis 2015

Sąd Pracy

Spory dotyczące roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy (odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych) oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych (odrębne jednostki organizacyjne odpowiednich sądów okręgowych). Sądy pracy nie rozstrzygają jednak sporów, które dotyczą ustanowienia nowych warunków pracy i płacy oraz stosowania norm pracy.